Saturday, February 27, 2010


DALIL KEHARUSAN MENYAMBUT MAULIDUR RASUL

MENURUT AL-QUR'AN DAN SUNNAH

(bahagian terakhir)


DALIL KEENAM

Nabi Muhammad s.a.w ada menjelaskan mengenai kelebihan hari Jumaat dengan sabdanya:

Maksudnya: Dan padanya (hari Jumaat) diciptakan Nabi Adam (a.s).

Dalam hadith yang diriwayatkan oleh An-Nasa’I dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Rasulullah s.a.w. bersabda:

Maksudnya:

Bahawa Nabi s.a.w bersabda: sesungguhnya hari yang paling afdhal ialah hari Jumaat kerana pada hari itu diciptakan Nabi Adam (a.s.), para hari itu baginda dibentukkan rupanya, pada hari itu ditiupkan roh dan pada hari itu dimatikan, lantaran itu perbanyakkanlah berselawat kepadaku kerana selawat kamu itu akan dibawa kepadaku kelak.

Sesungguhnya dimuliakan hari Jumaat kerana diciptakan Nabi Adam a.s. di mana baginda adalah asal-usul manusia, dari keturunannya lahirlah para nabi dan para wali dan orang-orang yang soleh termasuk Nabi Muhammad s.a.w.

Kemuliaan hari Jumaat bukan sahaja tertentu pada harinya tetapiia khusus kerana diciptakan Nabi Adam a.s. dan makhluk sejenisnya secara umum walaupun berlaku berulang kali, begitulah halnya kemuliaan hari Jumaat iaitu mensyukuri nikmat Allah mengenai kejadian tersebut.

Dalam hubungan ini, dikiaskan sambutan Maulidur Rasul s.a.w. dengan hari Jumaat kerana sebab berlakunya peristiwa tersebut adalah serupa. Malahan alasan hari keputeraan Nabi Muhammad s.a.w adalah lebih kuat lagi kerana kalaulah dizaman itu manusia memuliakan kelahiran Nabi Adam a.s apalagi zaman kelahiran Nabi Muhammad s.a.w sebagai kesudahan para nabi dan rasul. Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w sudah tentulah lebih afdhal lagi untuk disambut dan disyukuri sebagaimana disebutkan dalam hadith Imam Muslim bermaksud:

“aku penyudah nabi dari kalangan anak Adam dan aku tidak pernah bermegah.”

Setelah Nabi Muhammad s.a.w menjelaskan mengenai sebab hari Jumaat, baginda menyarankan supaya banyak berselawat ke atasnya dan menjelaskan bahawa ia merupakan kelebihan baginda.

Ini merupakan nas suruhan untuk mengadakan sambutan mengingati hari kelahiran kepada semua orang yang mengambil contoh kisah kelahiran Nabi Adam a.s, lantaran itu lebih utama mengadakan sambutan Maulidur Rasul kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w dengan banyak berselawat kepada baginda.

Dalam hubungan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya daripada Omar Al-Khattab r.a katanya:

Bermaksud:

“bahawa seorang lelaki Yahudi berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, apakah bukti dalam kitab kamu, sekiranya ayat tersebutu turun kepada kami, nescaya kami menjadikan hari itu sebagai hari kebesaran, lalu dia bertanya, apa ayatnya? Omar berkata dalam surah Al-Maidah ayat 3: bermaksud: pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan Aku telah redhokan Islam itu menjadi agama untuk kamu.”

Lalu Omar berkata: sesungguhnya aku akan memberitahu hari dan tempat ayat ini diturunkan iaitu semasa Rasulullah s.a.w berada di Arafah pada hari Jumaat.

Imam Al-Tirmizi meriwayatkan hadith daripada Ibn Abas yang serupa dan berkata kepada padanya:

“diturunkan pada hari raya haji iaitu pada hari Jumaat sedangkan hari itu adalah hari Arafah.”

Imam Al-Tirmizi mengatakan ia adalah hadith Sahih. Dalam hadith ini saidina Omar Al-Khattab r.a bersetuju menjadikan hari di mana berlakunya sesuatu nikmat yang besar itu sebagai hari raya, kerana masa itu mengisi sesuatu kejadian yang besar sekalipun beliau mengetahui bahawa Nabi s.a.w tidak menjadikannya hari turunnya ayat itu sebagai hari raya.


DALIL KETUJUH

Allah S.W.T menjelaskan di dalam Al-Qur’an mengenai kisah nabi-nabi, diantaranya keputeraan Nabi Yahya, Mariam dan Nabi Isa a.s.

Allah menekankan peristiwa ini supaya disematkan ke dalam hati Nabi s.a.w mengenai cabaran dakwah yang dihadapi oleh para nabi sebelum baginda. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 120, maksudnya:

“dan tiap-tiap berita dari berita rasul-rasul itu, Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad), untuk menguatkan hatimu dengannya.”

Jika sekiranya kisah para nabi-nabi itu dapat menguatkan hati dan semangat, maka sirah perjuangan Nabi Muhammad s.a.w itu sudah tentu dapat mengukuhkan hati dan keyakinan.


DALIL KELAPAN

Sambutan Maulidur Rasul sebagai pendekatan untuk melakukan banyak kebajikan dan ketaatan.

Sambutan Maulidur Rasul banyak mengandungi perkara-perkara yang baik seperti berselawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w, tazkirah, bersedekah, memuji dan mengagungkan Nabi, menceritakan keturunan dan sirah perjuangan hidup dan dakwah baginda, mengiratkan silaturrahim dan sebagainya di mana kesemuanya ini dituntut dan disuruh oleh syarak.

Apa juga yang mendorong dan membawa kepada apa yang disuruh oleh syarak adalah dituntut. Lantaran itu Allah S.W.T memberitahu bahawasanya Allah dan para malaikat-Nya berselawat keatas Nabi s.a.w sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56:

Maksudnya:

“sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya berselawat (member segala penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi Muhammad s.a.w; wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya.”

Dalam hubungan ini, terdapat hadith yang menggalakkan ibu bapa supaya mendidik anak-anak mereka dengan menekankan tiga perkara utama iaitu kasihkan Allah, kasihkan Nabi dan ahli keluarganya serta membaca Al-Qur’an sebagaimana sabda Nabi s.a.w:

”ajarlah anak-anak kamu dengan tiga perkara utama iaitu: cintakan Allah, cintakan Nabi s.a.w dan keluarganya dan membaca Al-Qur’an.”

Al-Hafiz Ibn Kathir dalam tafsirnya menjelaskan: maksud ayat ini ialah bahawa Allah memberitahu manusia bahawa Allah memberitahu manusia bahwa Allah sendiri dan para malaikat berselawat kepada Nabi s.a.w agar pujian itu bercantum antara manusia di dunia dan para malaikat.

Terdapat dalam hadith bahawa Rasulullah s.a.w memuji dirinya dan para nabi yang lain, baginda memang menyukainya dan para sahabat melakukannya di hadapan Nabi, baginda redho dengannya dan mendoakan mereka yang memuji dan memohonkan ganjaran kepadanya.

Diriwayatkan daripada Imam Ahmad dan Ibn Abi Syaibah dan Al-Tabrani dalam kitab Ma’jam al-Kabir daripada Al-Aswad Ibn Sari’ katanya:

Maksudnya:

“aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w , aku memuji Allah dengan pujian dan aku memujimu dengan pujian, baginda Rasulullah bersabda: Mari dan mulakan pujian itu dengan memuji Allah.”

Pujian kepada Rasulullah s.a.w datangnya daripada beberapa orang sahabat. Dalam hubungan ini Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya, dan Ibn ‘Asakir dalam sejarah Mukhtasar Ibn Mandzur, daripada Abdullah bin Rawahah berkata:

Maksudnya:

“bersama kita Rasulullah s.a.w membacakan kitabnya-apabila (insyaqqa), diketahui daripada fajar yang menyinari, kami melihat petunjuk setelah hati kami buta-lalu meyakini bahawa apa yang disampaikan itu adalah betul, Baginda tidak begitu lena tidurnya-kerana banyak memikirkan keadaan orang-orang Kafir.”

DALIL KESEMBILAN

Firman Allah S.W.T dalam surah Yunus ayat 57:

Maksudnya,

“katakanlah (wahai Muhammad): “kedatangan Al-Qur’an itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih-sayang-Nya, maka dengan isi kandungan Al-Qur’an itulah hendaknya mereka bersukacita (bukan dengan yang lainnya), kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan (dari segala benda dan perkara yang tidak kekal)”.

Pada asalnya ayat ini dimaknakan dengan umum ayat, antara ayat yang umum ialah (wabirahmatihi) ini dibuktikan dengan firman Allah dalam surah Al-Anbiya’ ayat 107:

Maksudnya,

“dan tidaklah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Maksud rahmat di sini ialah Nabi Muhammad s.a.w. Ini adalah jenis tafsiran yang paling kuat, kerana tafsir Al-Qur’an dengan Al-Qur’an itu lebih diutamakan oleh Ulama’ Tafsir berbanding tafsir berbanding mentafsirkan Al-Qur’an dengan apa yang didapati daripada para sahabat dan tabien (mentafsirkan Al-Qur’an dengan Hadith).

Ada juga yang mentafsirkan ayat di atas seperti berikut. Dalam Kitab Al-Dar al-Manthur oleh Al-Hafiz Al-Sayuti diriwayatkan daripada Abu Syeikh daripada Ibn Abas r.a dalam ayat tersebut mengatakan: yang dimaksudkan dengan limpah kurniaan Allah itu ialah ilmu pengetahuan dan yang dimaksudkan dengan rahmatnya itu ialah Nabi Muhammad s.a.w . Ini berdasarkan firman Allah:

“wa ma arsalnaka illa rahmata lil ‘alamin” (surah Al-Anbiya’:107)

Al-Alusi dalam kitabnya Ruh Al-Ma’ani mengatakan ayat:

“fabizalika fal yafrahu”

Ayat ini merupakan penguat dan pengukuh (ta’kid dan taqrir), setelah dipastikan rahmat yang disebutkan dalam ayat ini ialah Nabi Muhammad s.a.w..tambahnya lagi, pendapat yang masyhur ialah menyifatkan Nabi Muhammad s.a.w sebagai rahmat berdasarkan firman Allah:

“wa ma arsalnaka illa rahmata lil ‘alamin” (surah Al-Anbiya’:107)

Ibn Al-Jauzi dalam tafsirnya, Tafsir Abi Al-Su’ud, telah memetik lapan pendapat mengenai makna rahmat dalam ayat tersebut. Pendapat yang ketiga mengenai makna limpah kurnia (al-Fasl) dan rahmat (ar-rahmah), bahawa limpah kurnia itu maksudnya ialah ilmu pengetahuan dan rahmat-Nya pula ialah Nabi Muhammad s.a.w, ini yang diriwayatkan oleh Al-Dahlaq daripada Ibn Abas.

Daripada ayat tersebut menjadi bukti bahawa bergembira (al-farah) dengan Maulidur Rasul adalah dituntut daripada setiap muslim dan diberikan ganjaran, sebagaimana kisah Abu Lahab diringankan azabnya kerana begitu gembira di atas kelahiran Nabi Muhammad s.a.w dengan memerdekakan hambanya Thuaibah.

DALIL KESEPULUH

Sambutan Maulidur Rasul bukan satu ibadah yang ditetapkan (taufiqiyah) ia merupakan usaha menghampirkan diri kepada Allah yang diharuskan.

Sambutan Maulidur Rasul merupakan satu perkara biasa yang tidak lebih boleh dikatakan harus oleh syarak. Disebabkan sambutan Maulidur Rasul mengandungi perkara-perkara yang menghampirkan kepada Allah S.W.T maka ia dikira sebagai qurbah (menghampirkan diri kepada Allah).

Sekiranya sambutan Maulidur Rasul itu sebagai ibadat, sudah tentulah ia mempunyai bentuk tertentu dan nas tertentu, sedangkan amalan Maulidur Rasul ia berbeza dari segi bentuk dan perlaksanaannya dari satu tempat dengan yang lain.

Ingin ditegaskan di sini bahawa melakukan perkara yang harus disertai dengan niat taat kepada Allah seperti mengamalkan zikir, istighfar, selawat nabi, mengkaji sirah Nabawi, memuji Nabi Muhammad s.a.w ia merupakan satu cara mendekatkan diri kepada Allah dan diberikan pahala pengamalnya, insyaAllah. Ini dibuktikan oelh nas yang jelas di mana Rasulullah s.a.w bersabda:

Maksudnya:

“kamu melakukan persetubuhan dengan isteri kamu ia adalah sedekah, mereka bertanya: wahai Rasulullah s.a.w, adakah seseorang yang melepaskan runtunan nafsunya dia beroleh pahala? Baginda bersabda: kamu tahu tak, sekiranya dia melakukan pada perkara yang haram, adakah dia berdosa? Demikianlah halnya jika dia melakukan pada perkara yang halal dia mendapat pahala.”

Ibn Hajar berkata: Al-Nawawi mengambil hokum daripada contoh ini iaitu sesuatu perkara sekiranya menepati hokum yang betul sudah tentulah mendapat pahala, kerana menyuap sesuatu ke mulut isteri biasanya berlaku semasa bercumbu-cumbuan, sudah tentulah jelas ada rangsangan seksual.

Walaupun begitu, jika tujuannya kerana mengharapkan pahala, ia berhasil dengan izin Allah. Jika perkara sebegini yang melibatkan runtunan nafsu diberi pahala apalagi perkara yang tidak melibatkan runtunan nafsu langsung.

DALIL KESEBELAS

Dr. Said Ramadhan Al-Buthi dalam pengantar bukunya mengenai ayahandanya Sheikh Mula Ramadhan dalam kitabnya bernama (haza walidi), Ini Ayahku, menjelaskan sikap ayahandanya mengenai sambutan Maulidur Rasul, katanya:

Beliau sering menghadiri majlis sambutan Maulidur Rasul yang mengandungi sebarang perkara yang mungkar atau bid’ah sama ada dalam bentuk amalan atau percakapan. Amalan ini mengikut pendapatnya sebagai majlis zikir yang diharuskan oleh Rasulullah s.a.w dan ini dilihatnya termasuk dalam erti kata maksud hadith yang diriwayatkan oleh Muslim dan sahihnya:

Maksudnya:

“mana-mana kaum yang berkumpul kerana mengingati Allah melainkan dilindungi oleh para malaikat, diliputi rahmat dan diturunkan sakinah ke atas mereka, dan Allah sentiasa mengingati mereka yang ingatkannya.

Hadith ini menjadi dalil mengenai kelebihan mengenai kelebihan berhimpun untuk zikrullah atau mengingati Allah S.W.T. Jadi tidak syak lagi bahawa berhimpun untuk berselawat dan memuji serta mendoakan Nabi s.a.w sebahagian daripada berzikir kepada Allah.

Tetapi jika sekiranya di dalam majlis ini terdapat perkara-perkara yang dilarang seperti percampuran bebas antara lelaki dan perempuan ajnabi atau mempersembahkan nasyid yang liriknya bercanggah dengan syarak dan akhlak Islamiyyah dan lain-lain perkara yang ditegah, maka hukumnya dirujuk kepada kaedah syarak iaitu: meninggalkan perkara yang merosakkan itu lebih diutamakan daripada mengharapkan faedahnya.

-TAMAT-

p/s:

SALAM MAULIDUR RASUL

DARIPADA BARISAN PIMPINAN PKPIM UIAM

KEPADA SEMUA JUNDIYYAH YANG SETIA DAN

KAUM MUSLIMIN DAN MUSLIMAT.
Wednesday, February 24, 2010DALIL TENTANG KEHARUSAN MENYAMBUT MAULIDUR RASUL MENURUT


AL-QUR’AN DAN SUNNAH.(Sambungan bagi enti yang lepas)

Pada hari Isnin yang lepas, seperti biasa penulis tetap istiqomah untuk menghadiri kuliah tauhid yang disampaikan oleh Dr. Mohd Farid bin Mohd Shahran yang dianjurkan oleh Exco Dakwah dan Tarbiyyah PKPIM UIAM. Sebelum menyambung pengajian kuliah tauhid, beliau membicarakan secara ringkas tentang sambutan Maulidur Rasul, kenapa kita diharuskan menyambutnya dan bagaimana kaedah menyambutnya. Beliau juga sempat memberi respon kepada sebuah fahaman yang menentang penganjuran majlis tersebut.

Alhamdulillah, penulis mempunyai sebuah buku ringkas bertajuk Al-Bayan: Sambutan Maulidur Rasul Bid’ah Dhalalah? terbitan Sektariat Penjelasan Hukum Isu-isu Akidah dan Syariah Majlis Agama Negeri Johor. Didalamnya terkandung beberapa dalil yang mengharuskan sambutan Maulidur Rasul daripada Al-Qur’an dan Sunnah. Berikut adalah dalil- dalil tersebut:-

DALIL PERTAMA

Perhimpunan para sahabat yang diakui dan diterima oelh Nabi Muhammad s.a.w.

Diriwayatkan oleh Muslim, Al-Tirmizi dan Al-Nasa’I daripada Mu’awiyyah bin Abi Sufian, bahawa Rasulullah s.a.w datang ke satu majlis perhimpunan para sahabat lalu bertanya:

Maksudnya,

“kenapa kamu berkumpul? Mereka menjawab: Kami duduk berbincang-bincang mengingati Allah dan memuji-muji-Nya kerana telah memberi petunjuk kepada agama-Nya dan mengurniakan engkau diutuskan kepada kami…., hingga akhir hadith…Jibril datang kepadaku memberitahu aku sesungguhnya Allah bermegah kepada malaikat-Nya di atas perhimpunan yang kamu lakukan”.

Dalam hadith ini terdapat nas yang jelas bahawa para sahabat berhimpun dalam satu kumpulan berbincang-bincang mengenai pengutusan Rasulullah s.a.w. sebagai satu nikmat kepada mereka. Dalam hadith ini dinyatakan bahawa Nabi Muhammad s.a.w. memberitahu bahawa Allah S.W.T. sendiri menunjukkan bahawa Rasulullah s.a.w. sendiri membolehkan dan mengiktiraf perhimpunan itu sebagai baik mengenai apa yang mereka bincangkan.

Persoalannya, adakah mereka boleh mengetahui bentuk nikmat pemberian Allah S.W.T. itu sekiranya tidak diadakan perbincangan sesama mereka. Melalui perbincangan ini mereka dapat mengetahui dan mendalami ajaran Islam, kelebihan dan berbagai rahmat dan kebajikan yang dinikmati oleh umat Muhammad melalui baginda Rasulullah s.a.w.

Soalnya lagi, adakah terdapat perbezaan antara perhimpunan yang diadakan oleh para sahabat itu dengan perhimpunan untuk mengingati keputeraan Nabi Muhammad s.a.w. yang kita adakan sekarang? Sekiranya tidak ada perbezaan dari segi pengisiannya, jelaslah bahawa dakwaan perhimpunan seperti sambutan Maulidur Rasul tidak pernah dilakukan oleh para sahabat merupakan satu dakwaan yang melulu dan tidak tepat.

DALIL KEDUA

Kisah Abu Lahab memerdekakan Thuiabah al-Aslamiyah kerana kegembiraannya dengan keputeraan Nabi Muhammad s.a.w.

Ibn Kathir dalam kitabnya ‘Al-Bidayah wa al-Nihayah’ mengatakan: sesungguhnya orang yang mula-mula menyusukan baginda Nabi s.a.w. ialah Thuaibah hamba sahya Abu Lahab. Beliau telah dimerdekakan oleh Abu Lahab sebaik sahaja diberitahu tentang keputeraan Nabi s.a.w. Justeru itu manakala adiknya Al-Abbas bermimpi beliau begitu sedih sekali selepas meninggal dunia, lalu ditanya: Apa yang engkau temui? Abu Lahab menjawab, aku tidak menemui sesuatu yang baik selepas mati selain aku berada dalam keadaan ini disebabkan aku memerdekakan Thuaibah dalam hidupku. (Nas hadith ini terdapat dalam hadith Bukhari dan Muslim).

Jika sekiranya inilah yang berlaku kepada Abu Lahab yang dicela oleh Al-Qur’an diringankan azab siksanya kerana begitu gembira disebabkan keputeraan Nabi Muhammad s.a.w., mengapa kita yang beriman kepada Allah S.W.T. dan beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w. tidak boleh menyambut dan mengagungkan Nabi?

Ini juga yang disebut dan diperakukan oleh seorang qari dan ahli hadith Al-Hafiz Syamsudin Ibn al-Jaziri dalam kitabnya “Urfu al-Ta’rif al-Maulid al-Syarif.

Al-Hafiz Syamsudin bin Nasrudin Al-Dimasyqi dalam kitab ‘Maurid al-Sadi fi Maulid al-Hadi’ menyebutkan dalam syairnya, bermaksud:

Jika sekiranya Abu Lahab seorang kafir yang dicela di dalam Al-Qur’an dengan firman-Nya (Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, dan binasalah ia bersama) dia kekal di dalam neraka jahanam.


Pada setiap hari Isnin selalunya diringankan azab siksanya kerana merasa gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. Bagaimana pula halnya dengan orang yang sepanjang hidupnya begitu gembira dengan Nabi Muhammad s.a.w. dan beliau mati mentauhidkan Allah S.W.T.


DALIL KETIGA

Nabi Muhammad s.a.w. menyambut hari keputeraannya dengan berpuasa pada hari Isnin.

Imam Muslim telah mengeluarkan hadith sahihnya daripada Abu Qatadah bahawa Rasulullah s.a.w. ditanya mengenai puasa pada hari Isnin, lalu baginda bersabda:

Maksudnya,
“Hari ini merupakan hari aku diputerakan dan pada hari itu juga diturunkan wahyu ke atasku. (HR Muslim)

Hadith ini berkaitan secara langsung dengan sambutan Maulidur Rasul s.a.w. bukan boleh dikaitkan dengan yang lain, Cuma bentuknya sahaja yang berbeza tetapi maksudnya tetap ada sama ada ia dengan berpuasa atau memberi makanan kepada fakir miskin atau berkumpul kerana mengadakan tazkirah mengingati Allah atau berselawat ke atas Nabi s.a.w.

Sabda Rasulullah s.a.w. ‘ zaka yaumu wulidtu’ merupakan nas yang mengandungi dua perkara: pertama, nama hari tersebut ialah hari Isnin iaitu hari keputeraan baginda setiap tahun pada 12 haribulan Rabi’ul Awal. Kedua, asalnya hadith ini bersifat umum, ketika itu mafhum hadith secara umum bahawa Nabi s.a.w. menjelaskan sebab Baginda berpuasa pada hari keputeraannya ialah untuk melahirkan kesyukurannya pada Allah S.W.T di mana ia sebagai cara sambutan hari jadi di zaman itu pada setiap tahun dan pada hari Isnin.

DALIL KEEMPAT

Hadith Nabi mengenai baginda s.a.w. berpuasa pada hari ‘Asyura.

Maksudnya:

“Daripada Ibn Abas (r.a.) berkata: semasa Nabi Muhammad s.a.w. datang ke Madinah, baginda mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari ‘Asyura, lalu ditanya mengenainya, mereka menjawab: hari itu adalah hari di mana Allah S.W.T. melahirkan kemenangan pada Nabi Musa dan anak cucu orang Israel ke atas Fir’aun, maka kami berpuasa pada hari itu sebagai mengingati hari kemenangan. Lalu baginda bersabda “Kami lebih utama daripada kamu dengan Nabi Musa’ lalu baginda memerintahkan para sahabat berpuasa pada hari ‘Asyura. (HR Bukhari dan Muslim)

Hadith ini merupakan panduan untuk mengekal dan mengambil berat mengenai pergerakan masa atau zaman. Nabi s.a.w. melihat pertalian antara masa dengan peristiwa bersejarah yang berkaitan dengan agama yang telah berlalu, apabila tiba masa peristiwa tersebut berlaku ia merupakan peluang untuk mengingati dan menyambut kedatangan hari tersebut dengan mengagungkannya kerana ia merupakan sebahagian daripada peristiwa yang bersejarah.

Al-Hafiz Ibn Hajar Al-‘Asqalani telah menjadikan hadith ini sebagai dalil kaharusan mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul sebagaimana yang beliau fatwakan, di mana telah dipetik oleh Al-Hafiz Imam Al-Sayuti dalam bukunya ‘Husnul Maqsadi fi ‘Amali al-Maulid’ (Tujuan yang baik mengadakan sambutan Maulidur Rasul), katanya: perbuatan bersyukur kepada Allah S.W.T. itu memberi pengertian ke atas apa yang telah dikurniakannya pada hari tersebut, sama ada bersyukur ke atas nikmat yang diberikan atau untuk menolak bencana. Perbuatan mengingati peristiwa pada hati tersebut berulang setiap tahun. Bersyukur kepada Allah S.W.T. dapat dicapai melalui pelbagai ibadah seperti solat, berpuasa, bersedekah, membaca Al-Qur’an dan sebagainya. Bukankah keputeraan Nabi s.a.w. pada hari itu merupakan nikmat yang paling besar? (Al-Hawi dalam Kitab Al-Fatawa).

Nabi s.a.w. berpuasa pada hari ‘Asyura sebagai meraikan kemenangan Nabi Musa (a.s) daripada Fir’aun. Tidak diragukan lagi bahawa kemenangan itulah yang menjadi sebab Nabi berpuasa pada hari tersebut. Daripada peristiwa ia menjadi tasyri’ (amalan) untuk mengingati peristiwa-peristiwa agung dengan mengadakan sambutan dan bergembira dengannya, sedangkan Maulidur Rasul bagi umat Islam adalah lebih agung dan lebih layak disambut daripada peristiwa yang berlaku kepada Nabi Musa (a.s).

DALIL KELIMA

Nabi s.a.w. membuat aqiqah untuk dirinya selepas dilantik menjadi nabi.

Imam Al-Sayuti dalam kitabnya “Husnul Maqsad fi ‘Amali al-Maulidur al-Rasul mengatakan: Asal berkumpul mengadakan solat Tarawih adalah sunat dan sebagai mendekatkan diri kepada Allah S.W.T. .. justeru itu kami tekankan: Asal berkumpul untuk melahirkan sambutan Maulidur Rasul itu sunat dan untuk mengharapkan keredhaan Allah S.W.T….Ini tujuan sebenar mengadakan sambutan Maulidur Rasul, ia merupakan niat yang baik tanpa diragukan lagi, maka renung-renungkanlah ia.

Kemudian beliau menambah: Apa yang jelas padaku terdapat petikan daripada sumber lain iaitu apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi daripada Anas (r.a):

Maksudnya,
“ sesungguhnya Nabi s.a.w. membuat aqiqah untuk dirinya selepas baginda dilantik menjadi Nabi.”

Sebenarnya terdapat dalam hadith bahawa Abdul Mutalib datuknya telah mengaqiqahkan baginda pada hari ketujuh keputeraannya. Aqiqah tidak diulangi pada kali kedua, jadi apa yang dilakukan oleh baginda itu adalah sebagai tanda melahirkan kesyukuran diatas perlantikan beginda sebagai Nabi yang menjadi rahmat kepada seluruh alam dan sebagaimana halnya dengan berselawat ke atas dirinya.

Lantaran itu kita digalakkan melahirkan tanda kesyukuran di hari keputeraan baginda dengan mengadakan majlis perhimpunan beramai-ramai, mengadakan jamuan makan dan sebagainya sebagai cara mengharapkan keredhoan Allah dan melahirkan rasa kegembiraan.bersambung....

Monday, February 22, 2010


‘Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan kepada-Nya kami memohon pertolongan atas urusan-urusan dunia dan akhirat. Ya Allah limpahkanlah rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. penghulu segenap rasul, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat’


12 Rabi’ul Awal merupakan tarikh penting dalam sejarah alam, dimana lahirlah Baginda Nabi Muhammad s.a.w sebagai penghulu dan penutup segenap Rasul yang diutuskan Allah yang tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyeru manusia kepada pengEsaan Maha Pencipta, Allah SW.T. (Tauhid). Tahun ini, Maulidur Rasul jatuh pada 26hb Februari bersamaan hari jumaat. Sempena kedatangan Maulidur Rasul tidak lama lagi , penulis amat berbesar hati untuk menggesa diri penulis sendiri dan semua sahabat-sahabat untuk menghayati sirah Nabawiyyah yang jarang-jarang dibaca dan dianalisis oleh generasi masa kini.

Berikut adalah sebahagian kupasan tentang sambutan Maulidur Rasul yang termuat didalam al-Bayan terbitan Sektariat Penjelasan Hukum Isu-isu Akidah dan Syariah Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Tujuan sambutan Maulidur Rasul

Kalau dilihat dari segi perlaksanaan, majlis sambutan Maulidur Rasul merupakan salah satu cara mendekatkan umat Islam kepada ajaran Nabi Muhammad s.a.w, kerana di dalam majlis ini mengandungi pelbagai unsur positif meningkatkan iman dan takwa seperti puji-pujian dan selawat kepada baginda Rasulullah s.a.w., tazkirah mengenai sirah perjuangan baginda dan sebagainya.

Asal sambutan Maulidur Rasul itu ialah orang ramai berkumpul beramai-ramai untuk mendengar bacaan Al-Qur’an, membaca sirah atau ceramah mengenai perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.

Di majlis seperti ini penekanan selalunya diberikan oleh penceramah untuk menghuraikan sirah Nabi s.a.w., perjuangannya menegakkan agama Allah di Mekah dan Madinah, pengajaran dan contoh teladan yang perlu dijadikan panduan dan amalan. Ini bertujuan untuk memberikan rangsangan dan nasihat yang boleh mendekatkan hamba kepada Tuhan.

Melalui petunjuk dan bimbingan yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w itulah umat manusia mendapat petunjuk daripada kegelapan syirik kepada cahaya iman.

Jadi, sambutan Maulidur Rasul bertujuan untuk mengagungkan Nabi Muhammad s.a.w., dengan melahirkan kegembiraan di atas keputeraan baginda, disamping melahirkan rasa syukur kepada Allah kerana mengutuskan rasul yang memandu mereka ke jalan yang benar dan lurus.

Sambutan ini merupakan satu cara pendidikan secara tidak langsung mengingati peranan baginda membawa kebaikan dan kebajikan kepada manusia, selain menarik manusia ke jalan kebaikan dan kebajikan. Inilah matlamat sebenar sambutan Maulidur Rasul yang diadakan selama ini.

Sejarah Sambutan Maulidur Rasul

Sambutan Maulidur Rasul mula diadakan apabila umat Islam sudah tidak ada masa untuk mempelajari dan mendalami Al-Qur’an serta sudah tidak ramai lagi orang yang memahami sirah Nabi Muhammad s.a.w. dari alim ulam yang soleh.

Berdakwah secara langsung biasanya kurang menarik minat orang ramai terutama generasi muda, lantaran itu menggunakan kaedah secara tidak langsung lebih berjaya menembusi hati nurani untuk menarik manusia melakukan kebaikan dan kebajikan.

Oleh yang demikian para pendakwah ketika itu menggunakan sambutan Maulidur Rasul untuk mendekatkan manusia kepada ajaran Nabi Muhammad s.a.w. Antara Negara yang banyak mengadakan sambutan maulid ini selain daripada Mesir ialah Syria, Semenanjung Arab, Yaman, Afrika, Maghribi dan Andalus.

Selepas Salahuddin Al-Aiyubi dapat menguasai Kerajaan Fatimiyah pada tahun 567 Hijriah dan berdepan peperangan salib dengan penjajah Barat, beliau terus mengadakan sambutan Mauldir Rasul sehingga akhirnya Raja Muzafar Abu Said, raja Irbil di bawah pemerintahan Slahuddin (wafat tahun 639 Hijrah) yang juga adik iparnya kerana berkahwin dengan adik perempuannya juga mengadakan sambutan Maulidul Rasul. Al-Hafiz Ibn Dahyah (wafat tahun 633 Hijrah) ketika pergi ke Irbil tahun 604 Hijrah telah mengarang kitab yang dinamakan ‘Al-Tanwir fi Maulid al-Basyir al-Nazir’ di mana beliau memuji majlis sambutan ini an memberikan hujah dan dalil mengenainya.

Sambutan Maulidur Rasul ini terus diamalkan di serata pelusuk Negara Islam baik oleh agensi kerajaan, badan berkanun, pihak swasta, individu mahupun masyarakat Islam bermula sejak tahun 362 Hijrah sehingga ke hari ini dan bentuk sambutannya berubah mengikut peredaran zaman sehingga sebagaimana yang ada sekarang ini.

Aturcara Sambutan

Andainya diteliti aturcara sambutan Maulidur Rasul, kita dapati isi kandunganya terdiri daripada perkara-perkara yang diharuskan oleh syarak, ia dapat disusunkan seperti berikut:

 Majlis dibuka dengan bacaan doa dan bacaan Al-Qur’an Al-Karim.
 Bacaan Berzanji dan Marhaban.
 Selawat Nabi.
 Nasyid yang memuji Nabi Muhammad s.a.w.
 Tazkirah atau ceramah agama atau forum.
 Penyampaian hadiah aktiviti kemasyarakatan.
 Bacaan doa.
 Jamuan.

Inilah aturcara sambutan Maulidur Rasul yang biasa dilakukan di mana-mana di Negara kita ini dan kita tidak membenarkan penganjur membuat sesuatu yang bertentangan dengan syarak.

Tidak aa siapa pun dari kalangan umat Islam yang menolak keharusan kandungan sambutan tersebut. Apa yang mungkin menimbulkan pertikaian ialah asas sambutan yang diadakan dari segi perhimpunan dan bentuk majlis tersebut.Bersambung pada entri yang lain….

Thursday, February 18, 2010

INTERFAITH DIALOGUE 2
"DO ALL PATHS LEAD TO PARADISE?"
Date/Day: 19 FEBRUARY 2010/ FRIDAY
Time: 8:00pm- 11:00pm
Venue: Main Auditorium, IIUM
Speakers:
  • Mr. Shah Kirit Kalkulal Govindji (Islam)
  • Mr. Yee Weng Chiang (Christianity)
  • Dr. Harwindar Singh (Sikhism)
  • Dr. K Thilagawathi (Hinduism)
Open to all irrespective of religious and beliefs
Organized by: INTELLECTUAL YOUH CLUB (IYC)
PEMIMPIN DINAMIK, PENGIKUT TERDIDIK

Mustafa Masyhur (2001) dalam bukunya berjudul ‘Jalan Da’wah: antara Qiyadah dan Jundiyyah’ terbitan Dewan Pustaka Fajar telah membicarakan tentang usaha-usaha keIslaman (‘amal Islami) sangat bergantung kepada tiga faktor utama iaitu:

1. barisan pimpinan yang berwibawa dan dihormati,
2. sistem penyusunan, pengurusan dan kawalan yang tersusun dan berkesan, dan
3. para pengikut yang terdidik lagi setia.

Penulis pada kali ini suka untuk mengupas secara ringkas barisan kepimpinan yang berwibawa, dinamik dan beradab serta pembinaan pengikut yang setia dan terdidik didalam konteks gerakan pelajar Islam yang kita ceburi terlahir dalam kancah kebangkitan kefahaman Islam lewat tahun 70-an.

Kita sedar dengan sejelas-jelasnya, pimpinan menjadi kepala kepada sesuatu gerakan Islam, manakala pengikut menjadi tulang belakangnya. Kekuatan dan kewibawaan kepimpinan dan kesetiaan pengikut menjadi teras kekuatan sesebuah gerakan Islam itu.

Pimpinan dinamik yang berwibawa adalah pemimpin yang bertenaga dan cergas dalam mengemudi bahtera perjuangan berprinsipkan amar makruf dan nahi munkar bersulamkan benang keemasan budaya ilmu. Pemimpin dinamik ini juga berperanan sebagai pendakwah yang bukan sahaja mempunyai pengetahuan agama yang luas, tetapi mempunyai bidang pengkhususan tersendiri dalam pelbagai bidang terdiri daripada aliran sains sosial dan sains tulen yang dimanfaatkan untuk pembangunan masyarakat sekeliling.

Antara ciri lain pemimpin dan pendakwah dinamik adalah mempunyai kekuatan rohani, jasmani, jiwa, adab, idealisme, intelektual, sosial dan budaya bagi mempelbagaikan dinamika kepimpinan supaya lebih meluas dan holistik. Contoh agung kepimpinan Islam ialah junjungan kita Rasulullah s.a.w. Baginda bukan sahaja seorang Rasul, malah menjadi seorang ketua Negara yang disegani kawan dan lawan, ahli perniagaan yang penuh integriti dan amanah, penyelesai masalah yang adil dan pelbagai lagi yang membuktikan keRasulan Baginda sebagai utusan Allah sebagai qudwah hasanah kepada seluruh manusia.

Selain itu, pemimpin dinamik juga mempunyai komitmen serta daya juang yang luar biasa, kental dan cekal jiwanya, mampu berterus-terang menyatakan kebenaran, kasih dan sayang kepada semua orang dengan pandangan iman, berdisiplin, bijaksana dan pelbagai sifat mahmudah yang lainnya. Kesemuanya terangkum kemas dalam kefahaman tuntas tentang adab sebagai hamba dan khalifah kepada Maha Pencipta.

Dengan adanya kepimpinan dinamik ini, makanya kita akan dapat melahirkan pengikut yang setia dan terdidik dengan tarbiyyah yang terbaik. Banyak contoh bagaimana pemimpin dinamik melahirkan pengikut yang terdidik sahsiahnya seperti generasi Khulafa’ ar-Rasyidun, generasi Salahuddin al-Ayyubi, generasi Sultan Muhammad Al-Fateh dan pelbagai lagi. Kisah-kisah pemimpin agung Islam tersebut tercatat dalam sejarah silam dunia Islam. Namun malangnya, generasi masa kini kian buta sejarah akibat terpukau dengan budaya Barat yang berkiblatkan materialistik semata-mata dan menolak secara total kepada keperluan beragama. Maka boleh dilihat implikasinya dimana masyarakat Barat hidup hura-hara lantaran ketiadaan matlamat hidup yang jelas.

Penulisan ini pasti hilang serinya jika tidak mengambil secebis nasihat daripada senior dalam gerakan kita ini. Sebagai memetik kata-kata Dato’ Dr. Siddiq Fadzil, Presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia (WADAH) dalam inti ucapannya bertajuk ‘Menoleh Masa Lalu, Menyorot Masa Depan’ disampaikan dalam muzakarah qiyaddah kali ke-2, pada 30 Januari 2010 baru-baru ini,

“Kita adalah pewaris dan pelanjut sebuah gerakan besar. Yang kita warisi bukan cuma kebesarannya, tetapi juga beban memelihara kebesarannya dan mempertahankan kerelevanannya.


Apabila dikatakan bahawa quality means survival bererti kualiti kader gerakan adalah penentu kerelevanan dan survival. Kerana itu dalam keadaan bagaimana sekalipun, kualiti (khususnya kualiti kepimpinan jamaah) tidak seharusnya dikompromikan. Justeru, pemimpin adalah imej gerakan/jamaah keseluruhannya. Kerana itu kepimpinan Jamaah harus memiliki sejumlah kriteria keunggulan terutama keperibadian yang inspiring, integriti moral dan ketaatan beragama, kompetensi keilmuan yang tinggi, kemampuan mengartikulasikan fikrah dan gagasan keislaman dengan petah, indah dan meyakinkan; juga ketrampilan berorganisasi termasuk kemampuan menjadi problem solver.”


Sebagai akhirnya, tidak dapat dinafikan, kelesuan kepimpinan dan kepengikutan gerakan kita dewasa ini memerlukan muhasabah secara tuntas dan telus. Momentum perjuangan harus disusun semula dengan komitmen tidak berbelah bahagi daripada semua barisan qiyadah dan jundiyyahnya yang masih setia dan percaya dengan kerelevanan gerakan Islam kita ini. Semoga segala usaha kita kearah itu diberkati Allah demi kemaslahatan semua. Wallahu’alam.

Wednesday, February 10, 2010

10 MUWASAFAT TARBIYYAH

‘Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan kepada-Nya kami memohon pertolongan atas urusan-urusan dunia dan akhirat. Ya Allah limpahkanlah rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. penghulu segenap rasul, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat’

Sudah beberapa hari penulis tidak sempat mengemaskini blog momentum ini lantaran dihambat dengan pelbagai mid term, assignment, dan pelbagai aktiviti lainnya yang selamanya tidak akan pernah berakhir. Namunpun begitu, itu bukanlah alasan untuk penulis mengenepikan kerja-kerja dalam gerakan pelajar Islam ini. Belajar dan dakwah sama-sama penting dan perlu berjalan seiringan. InsyaAllah.

Seperti biasa, media massa memainkan peranannya sebagai medium untuk masyarakat mengetahui perkembangan terkini yang mencakupi aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan hiburan yang bukan sahaja di Malaysia tetapi melewati sempadan geografi dunia.

Dalam banyak-banyak isu, sudah pasti helaian akhbar arus perdana dipenuhi dengan pelbagai isu politik di Negara ini. Daripada isu keretakan PR, isu Ku Li dan royalti minyak, isu politik rasis yang mencabar konsep 1Malaysia digagaskan oleh YAB Perdana Menteri, Dato’ Seri Najib, isu liwat Dato’ Seri Anwar Ibrahim,isu krisis politik di Perak dimana perkembangannya yang terbaru menyaksikan kita keputusan Mahkamah yang menyebelahi MB Perak sekarang, YB Zambry dan pelbagai lagi yang menggambarkan sistem pemerintahan Negara yang sudah tidak stabil.

Disebabkan itu, penulis begitu terpanggil untuk menggariskan 10 muwasafat tarbiyyah yang diungkap dan dibentangkan oleh Prof. Dato’ Dr. Siddiq Fadzil dalam syarahan Ta’dib Perdana di Kolej Dar al-Hikmah beberapa minggu yang lepas (penulis tidak berkesempatan untuk hadir) bagi memperkukuh peranan kita sebagai pendakwah dan aktivis gerakan Islam yang mampu menyumbang ke arah kestabilan sosio-politik Negara dan seterusnya pembentukan tamadun Khayra ummah yang menjadi visi keluarga besar kita, PKPIM-ABIM-WADAH. InsyaAllah.

Sebelum itu, ribuan tahniah kepada mantan pemangku amir PKPIM Pusat Asasi PJ kerana telah menyediakan ucapan dasar yang cukup menarik yang menyentuh 10 Muwasafat tarbiyyah tersebut baru-baru ini di PAUIAM PJ. Berikut adalah sebahagian daripada ucapan dasar beliau yang penulis suka untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat seperjuangan PKPIM di UIAM Gombak serta kaum Muslimin dan Muslimat keseluruhannya…

1. Salimul Aqidah (Akidah yang sejahtera)

Menurut Fathi Yakan di dalam bukunya “Apa Ertinya Saya Menganut Agama Islam”, syarat pertama bagi seseorang mengaku dirinya beragama Islam, mesti berpegang dengan akidah yang benar lagi murni dan menjadikan Islam sebagai cara hidupnya.

Namun begitu, kita perlu ingat bahawa pegangan tersebut mestilah selari dengan perkara yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasullulah s.a.w. mafhum hadith Baginda s.a.w.:

“Aku tinggalkan kamu dengan dua perkara. Tidak akan selama-lamanya sesat selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, yakni kitab Allah dan sunnahku…”

Kita seharusnya sedar bahawa penglibatan kita di dalam jemaah ini bertunjangkan akidah yang sama, iaitu Islam. Sebenarnya, perjuanngn kita tiada bedanya dengan mana-mana jemaah lain. Agenda memperjuangkan Islam tetap sama. Namun begitu, fikrah, idealisme, dan instrumen masaing-masing cukup berbeza sama sekali.

Oleh itu, keharmonian sesama jemaah khususnya di pusat asasi (merujuk kepada waqi’ pimpinan PKPIM PAUIAM PJ) ini haruslah sentiasa dijaga rapi agar imej dan identiti gerakan kita sentiasa harum mewangi di pentas dakwah. Sebagaimana Hassan al-Banna pernah menyatakan:

“Mengapa bertelagah sesama sendiri, walhal perpaduan sesama Muslim adalah kewajipan yang mesti.”


2. Sohihul Ibadah (Ibadah yang betul)

Bilamana bercakap mengenai ibadah yang betul, timbul persoalan-persoalan dalam hati sanubari setiap insan; Adakah ibadah yang aku lakukan selama ni betul? Bagaimana ibadah itu dikatakan betul? Persoalan-persoalan sebegini memaksa kita mengkaji dan menyelidik ibadah yang sebenarnya dianjurkan oleh Rasulullah s.a.w. Tuntutan menunaikan ibadah yang betul menggesa kita merujuk kepada sunnah Rasulullah s.a.w. yakni tidak boleh berlaku unsur-unsur penambahan atau pengurangan di dalam ibadah kita. Rasulullah s.a.w bersabda:

“Solatlah kamu sebagaiman kamu melihat aku solat”

Budaya amal jamai’e seperti qiyamullail, solat berjemaah, iftar dan lain-lain haruslah dipertingkatkan agar kita semua dapat merasakan kelazatan di dalam beribadah bersama-sama. Sebagai pendokong jemaah, kita hendaklah berusaha agar ibadah yang kita lakukan benar-benar menepati syarat dan rukunnya. Ibadah-ibadah wajib hendaklah dijaga dan pada masa yang sama ibadah-ibadah sunat perlu dipertingkatkan perlaksaannya dari semasa ke semasa.

3. Matinul Khuluq (Akhlak yang mantap)

Rasulullah s.a.w. pernah ditanya tentang apa itu agama? Baginda menjawab: kemuliaan akhlak (Husnul Khuluq). Apabila ditanya tentang apa itu kejahata, baginda menjawab: Akhlak yang buruk (Su’ul Khuluq).”

Kemuliaan akhlak seseorang itu adalah bergantung kepada tahap keimanan yang ada pada dirinya. Merujuk kepada buku “Apa Ertinya Saya Menganut Agama Islam” oleh Fathi Yakan, terdapat beberapa ciri-ciri akhlak yang sewajarnya menghiasi diri seseorang insan agar menjadi seorang Muslim yang benar.

Akhlak-akhlak tersebut adalah seperti yang berikut:

 Bersifat warak dari melakukan perkara-perkara yang syubhat.
 Memelihara penglihatan.
 Memelihara lidah.
 Bersifat lemah-lembut dan sabar.
 Bersifat pemalu.

Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.:

Iman itu mempunyai tujuh puluh cabang atau enam puluh cabang, maka yang paling utama ialah ucapan Lailahaillallah (Tidak ada tuhan yang sebenarnya melainkan Allah) dan yang paling rendah ialah membuang duri dari Jalan dan sifat malu ialah satu cabang dari iman.”
(Hadith riwayat Bukhari)

Menyedari kita hanyalah insan biasa yang tidak lepas daripada melakukan kesilapan, kita hendaklah menjadikan Rasulullah s.a.w. sebagai contoh ikutan atau suri tauladan di dalam kehidupan seharian. Pinggirkan artis-artis yang menjadi ikutan orang ramai kerana sesungguhnya Rasulullah sahajalah contoh ikutan terbaik (qudwah hasanah) buat sekalian manusia.

4. Mutsaqqoful Fikri (berpengetahuan luas)

Pengetahuan yang luas tidak akan diperolehi tanpa pembacaan dan pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu. Oleh itu, usaha membudayakan pembacaan seringkali ditekankan oleh para pemimpin PKPIM Pusat mahupun mantan-mantan yang tidak pernah lelah untuk membantu. Orientasi ilmiah (berbudaya ilmu), salah satu daripada 9 orientasi PKPIM menuntut kita agar sentiasa membudayakan ilmu dalam kehidupan.

Prof. Syed Naquib al-Attas mengatakan bahawa takrif ilmu ialah ketibaan sesuatu makna, hasil daripada maklumat yang benar ke dalam diri seseorang. Antara ciri-ciri penting budaya ilmu di dalam Islam adalah ialah:

 Ilmu sebagai sistem nilai, mencerminkan sikap sepadu terhadap konsep ketuhanan, kemanusiaan dan alam.
 Menekankan sumber yang sahih, bersifat sepanjang hayat sama ada dicapai secara formal atau tidak formal.
 Tiada diskriminasi antara kaya dengan miskin dari segi pemerolehan.
 Bersifat sejagat dan mampu menerima tradisi-tradisi lain dengan saringan-saringan tertentu.
 Sifat berani mencari kebenaran bagi menimbulkan kejelasan sesuatu ilmu.
 Budaya ilmu Islam juga ditandai dengan persuratan, adanya rasionalisme dan intelektualisme.

Dalam menghayati ilmu dan pembacaan buku sebagai salah-satu caranya, seorang pujangga Arab yang masyhur, Al-Mutannabi pernah berkata:

“Tempat duduk yang paling mulia didunia adalah pelana kuda dan teman yang paling baik sepanjang zaman adalah buku.”


5. Qowiyyul Jismi (Kuat tubuh badan)

Kekuatan jasmani merupakan satu daripada sisi peribadi yang perlu ada pada setiap aktivis gerakan. Kekuatan jasmani bererti seseorang itu memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam dengan fizikalnya yang kuat. Sindrom ‘letih’ dan ‘lesu’ seringkali terjadi selepas melaksanakan sesuatu program sehingga ada yang menjadikan alasan untuk tidak hadir ke kelas atau sebagainya. Jangan ada yang menjadikan penglibatan kita di dalam sesuatu jemaah sebagai alasan prestasi kita merudum dalam peperiksaan ataupun kehadiran tidak penuh ke kelas.

Kita juga seringkali leka dan alpa dalam merencana program-program berbentuk sukan atau rekreasi bagi santapan jasmani kita. Sebagaimana anak-anak kecil memerlukan perhatian daripada penjaga mereka, tubuh kita juga memerlukan penjagaan yang rapi daripada tuan empunya tubuh sendiri.

Sebagai seorang aktivis gerakan, kita perlulah mempersiapkan diri dengan tubuh badan yang sihat agar istilah ‘penat dalam berdakwah’ tidak hadir dalam kamus hidup kita. Hal ini kerana kekuatan jasmani merupakan satu daripada elemen penting yang perlu ada pada seseorang. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

“Mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah”
(Hadith riwayat Muslim)

6. Qodirun ‘alal Kasbi (Mampu berusaha)

Sebagai seorang kader dakwah, kita perlu mempunyai kemampuan untuk berusaha dan inisiatif sendiri. Hanya seseorang yang mempunyai jiwa sebegini mampu berjuang dan mempertahankan demi menegakkan kebenaran sekalipun pahit untuk ditelan.

Selain itu, kita hendaklah melibatkan diri dengan sepenuh daya upaya dalam isu-isu yang melibatkan mehasiswa dan masyarakat. Sebagai kelompok mahasiswa yang terdidik dan memperoleh ilmu lebih daripada masyarakat di luar sana, kita perlu cakna dan berusaha untuk merakyatkan apa-apa isu untuk kemaslahatan semua. Apa gunanya jika kita memiliki ilmu tetapi tidak tahu membezakan yang baik dan buruk dalam tindakan?

Ungkapan “belajar mesti, dakwah tidak” telah menunjukkan sikap pesimis dalam diri seseorang individu. Sebagai seorang kader dakwah, kita haruslah menunjukkan kecermelangan kita di dalam pembelajaran seiring dengan kelantangan suara kita di dalam medan dakwah. Jangan hanya menjadi aktivis gerakan yang mampu berbicara soal ummah tetapi gagal di dalam pembelajaran. Elakkan daripada menjadi seseorang yang berjaya di dalam pembelajaran tetapi bisu dan pekak dalam masalah-masalah ummah.


7. Mujahadatun Linafsihi (mampu melawan nafsu)

Setiap manusia memiliki kecenderungan pada yang baik dan yang buruk. Melaksanakan kecenderungan pada yang baik dan menghindari yang buruk amat menuntut adanya kesungguhan dan kesungguhan itu akan ada bilamana seseorang berjuang dalam melawan hawa nafsunya sendiri. Oleh kerana itu hawa nafsu yang ada pada setiap diri manusia harus ditundukkan sedaya upaya untuk patuh pada ajaran Islam, Rasulullah s.a.w bersabda yang ertinya:

“Tidak beriman seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa (ajaran Islam)”
(hadith riwayat Hakim)


8. Harithun ‘ala Waqtihi (menjaga waktu)

Allah S.W.T. berfirman:
“Demi masa. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.”
( Al-‘Asr 103: 1-3)
Semua sudah mengetahui akan hakikat peri pentingnya menjaga waktu. Lebih-lebih sebagai ahli jemaah. Kita haruslah sedar bahawa kita bukanlah seperti rakan-rakan kita yang lain, punya waktu untuk bermain permainan video mahupun keluar berjalan-jalan ke panggung wayang setiap minggu. Tanggungjawab yang kita ada melebihi waktu yang kita ada. Jadi, gunakanlah waktu yang ada dengan sebaiknya dan elakkanlah membuang waktu (killing the time) dengan perkara-perkara yang tidak membawa sebarang faedah.

Antara yang ditekankan oleh Nabi s.a.w adalah memanfaatkan momentum lima perkara sebelum datang lima perkara, iaitu waktu hidup sebelum mati, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sibuk dan kaya sebelum miskin. Waktu lebih mahal dari emas, waktu adalah kehidupan yang tidak akan kembali semula. Jadi hargailah waktu yang kita ada, gunakanlah waktu yang kita ada dengan efektif agar kita tergolong dalam golongan yang beruntung.

9. Munazhamun fi Syu’unihi (Tersusun dalam urusan)
Kata Saidina ‘Ali:

“Kebenaran tanpa perancangan akan dikalahkan oleh kebatilan yang terancang.”
Umum sudah mengetahui betapa sesuatu itu perlu dilaksanakan secara tersusun. Perancangan yang rapi serta strategi yang mantap akan membuahkan hasil yang diingini. Urusan ini termasuklah daripada sekecil-kecil perkara seperti susunan baju didalam almari sehinggalah kepada perkara-perkara yang besar seperti melaksanakan satu-satu program. Hal ini kerana kehidupan kita mencerminkan peribadi kita.

Begitu juga didalam pengurusan sesuatu organisasi, saya mengambil pendekatan dalam PKPIM sebagai contoh, kita hendaklah merangka strategi jangka pendek dan jangka panjang bagi mencapai visi dan misi gerakan kita. Perencanaan (khittah) ini amat penting kerana ia merupakan salah satu daripada rukun tanzim harakiy. Perencanaan ini mestilah disandarkan kepada 3 marhalah dakwah iaitu marhalah ta’rif, takwin dan tanfiz. Marhalah perencanaan tersebut mestilah mempunyai wasilah masing-masing agar kita dapat mengetahui langkah yang mana perlu didahulukan dan yang mana boleh dikemudiankan.

10. Naafi’un Lighoirihi (bermanfaat kepada orang lain)
Mafhum hadith baginda Rasulullah s.a.w.:
Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada orang lain.”
(Hadith riwayat Jabir)
Manfaat yang dimaksudkan tentu sahaja manfaat yang baik sehingga walau di mana dia berada, orang di sekitarnya merasakan keberadaanya kerana bermanfaat besar. Ibarat pepatah Melayu lama, “sebagaimana benih yang baik, jatuh ke laut dijadikan pulau, jatuh ke darat dijadikan gunung.”

Kita juga haruslah menanamkan tekad di dalam dir bahawa kita hidup untuk memberi dan jangan mengharapkan pembalasan atas pemberian kita. Saya ambil contoh penglibatan kita di dalam PKPIM ini mestilah didasari dengan hati yang ikhlas kerana Allah S.W.T. dan bukannya dikotori oleh kekotoran nafsu yang menipu.*

Akhirnya, penulis berharap agar kita sama-sama beroleh manfaat daripada 10 muwasafat tarbiyyah di atas. Seterusnya dimanfaatkan untuk kita sama-sama memperbaiki keadaan diri dan masyarakat sekeliling ke arah yang lebih baik, berintegriti, berwibawa dan beradab. Wallahu’alam.

Sumber rujukan:

*Ucapan dasar mantan pemangku Amir , PKPIM-ABIM PAUIAM PJ 2010.

Mimosa@;--
Non-partisan PKPIM-ABIM-WADAH:
Satu Penjelasan Ringkas.

Keluarga besar PKPIM-ABIM-WADAH tetap mendokong prinsip non-partisan dalam orientasi gerakan Islam di peringkat kebangsaan. Tidak dinafikan prinsip non-partisan ini mengundang kontroversi terutama apabila mereka tidak berada dalam PKPIM-ABIM-WADAH itu sendiri. Disebabkan itu, penulisan kali ini cuba merungkai persoalan non-partisan PKPIM-ABIM-WADAH supaya segala kekeliruan terjawab dan diharapkan prinsip ini tidak lagi dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu.

Untuk pengetahuan umum, kami bukanlah tidak berpendirian apatah lagi layak untuk diibaratkan sebagai lalang yang mengikut sahaja tiupan angin oleh beberapa pihak. Malah ada juga yang mengatakan politik PKPIM-ABIM-WADAH ini sebagai tidak jelas. Di sini kami ingin menekankan bahawasanya tuduhan itu adalah tidak benar sama sekali. Sesungguhnya kami bukanlah parti politik tetapi sebuah gerakan Islam yang non-partisan yang menjadikan budaya ilmu,dakwah dan tarbiyyah sebagai tunjang perjuangan dalam semua aspek dan lapangan. Disebabkan itu PKPIM-ABIM-WADAH inginkan kebebasan dalam menentukan pendiriannya selagi mana ia tidak melanggar syariat Islam.

Apa yang dimaksudkan dengan non-partisan yang didokong oleh PKPIM-ABIM-WADAH ini? Non-partisan adalah kata berlawanan bagi perkataan partisan yang membawa maksud tidak berpihak kepada mana-mana parti politik, tetapi tetap memainkan peranan politiknya dengan meletakkan kemaslahatan umat mengatasi ruang lingkup politik parti yang terbatas. Kami mengambil dasar untuk tidak bekerjasama dengan mana-mana pihak secara ‘totok’ tetapi kami sentiasa menyokong mana-mana pihak yang melakukan kebajikan. Dengan kata lain, PKPIM-ABIM-WADAH adalah rakan bekerjasama dalam kebaikan dan melarang kemungkaran.

Ini selari dengan dasar perjuangan kami iaitu ‘Amar Ma’ruf Nahi Munkar’. Selain itu, PKPIM-ABIM-WADAH menentukan pendiriannya berdasarkan pemusatan isu (issues centric) bukannya pemusatan parti (party-centric). Ini adalah baik supaya segala penilaian sesuatu isu itu dapat dibuat tanpa bias atau dipengaruhi persepsi dan emosi politik parti. Ini sejajar dengan budaya ilmu yang PKPIM-ABIM-WADAH amalkan dalam orientasi gerakannya yang menekankan keadilan, kesaksasaman dan kebebasan dalam menilai sesuatu perkara.

Persoalannya, kenapa non-partisan PKPIM-ABIM-WADAH ini sering disalah ertikan? Berdasarkan pembacaan dan pengamatan, kami berpendapat isu non-partisan ini berlaku kerana wujudnya dikotomi politik, iaitu dominasi pihak parti pemerintah dan pihak satu lagi adalah parti pembangkang. Pendekatan PKPIM-ABIM-WADAH yang bebas atau juga dipanggil suara ketiga diakui amat susah diterima dalam masyarakat hari ini. Namun, kami tidak akan menggadai prinsip non-partisan ini demi kemaslahatan umat itu sendiri. Disebabkan itu, Dr. Siddiq Fadzil dalam ucapan Dasar ABIM ke-11 menegaskan:

“Bagi kita Islam adalah padu dan ‘kompak’ yang tidak mengenal pemecahan. Yang nyata kita bukan parti politik dan kerana itu peranan politik kita tidak berbentuk kepartian yang menumpu pada persaingan merebut kuasa dalam proses pilihanraya. Politik kepartian dan seterusnya penyertaan dalam proses demokrasi pilihan raya bukan uslub asasi, bukan “jawharu ‘l-‘amal” gerakan Islam, tetapi hanyalah sekadar”umur janibiyah”-urusan sampingan yang digarap dengan kadar yang terbatas. Oleh itu bagi pendukung-pendukung gerakan Islam perhitungan politik kepartian tidak seharusnya mengatasi kepentingan gerakan Islam dan “jawharu ‘l-‘amal Islamiyy”. Keyakinan kita yang bulat kepada wadah gerakan Islam sebagai wasilah yang paling berkesan ke arah pencapaian cita-cita Islam tidak pula menjejaskan kesediaan kita untuk bekerjasama dengan pihak-pihak lain dalam hal-hal yang membawa maslahah dan kebaikan kepada Islam dan umat atas dasar “al-ta’awun ‘ala ‘l-birr”-bekerjasama dalam hal-hal kebajikan.” (Ahmad Azam,2003)

Bila berbicara tentang non-partisan, ia bukan pula bermakna PKPIM-ABIM-WADAH ini ‘non-political’. Sejajar dengan ini, Dr.Sidiq Fadzil (1987) menegaskan:

“ walaupun ABIM bukan sebuah parti politik dalam konteks sistem demokrasi hari ini, tetapi sebagai sebuah gerakan Islam yang memperjuangkan Islam seutuhnya, ABIM tidak dapat mengelak daripada berbicara dan berperanan dalam politik serta mempunyai visi politik, malah gerakan Islam seharusnya merupakan satu kekuatan politik yang layak diperhintungkan. Dengan demikian, para ahli warga harakah kita ini tidak harus ‘na├»ve’ dalam soal politik. Kita harus sentiasa mengikuti perkembangan politik dan mempunyai daya analisa yang tajam sehingga kita mampu membuat kesimpulan-kesimpulan dari sudut pandangan wadah kita sendiri dan seterusnya menentukan sendiri pendirian politik wadah kita tanpa terikat dengan bacaan politik wadah-wadah lain yang tentunya mempunyai sudut pandangan mereka sendiri” (Marzuki Mohamad, 2003).

Sebagai kesimpulan, suka untuk pihak PKPIM-ABIM-WADAH UIAM menegaskan bahawasanya, kami adalah gerakan Islam yang menjadikan dakwah dan tarbiyyah sebagai asas perjuangannya. Selain itu, pendekatan dasar non-partisan ini bukan bermakna kami menggadaikan prinsip perjuangan atau mengelakkan PKPIM-ABIM-WADAH dari berbicara mengenai politik kampus mahupun politik Negara. Kerana kami pasti, apabila kami mengetepikan hal-hal politik, kami akan kecundang kepada anasir-anasir sekularisasi yang memisahkan agama dan hal-hal berkaitan Negara (politik). Sudah tentu bahayanya lagi jelas. Sebagai gerakan Islam kita harus berani dan bebas dalam menentukan hala tuju sendiri. Itulah keunikan non-partisan yang PKPIM-ABIM-WADAH berpegang selama ini.

Akhir kalam, As-Syahid Imam Hasan al-Bana pernah berpesan dalam 10 wasiatnya yang terkenal, “ jauhi dari mengumpat peribadi orang, mengecam pertubuhan-pertubuhan Islam yang lain dan jangan bercakap melainkan perkara yang mendatangkan kebaikan.” Di harapkan isu non-partisan ini tidak lagi menjadi halangan kepada PKPIM-ABIM-WADAH untuk menjalankan gerak kerja dakwahnya secara meluas. Wallahu’alam.

Wednesday, February 3, 2010

Dilema Pekerja Kilang Muslim:
Kewajipan Solat Jumaat lwn. Tuntutan Kerja


Beberapa tahun lepas sebelum penulis melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi Awam di Malaysia, penulis pernah bekerja sementara di sebuah kilang memproses komponen-komponen komputer di Johor. Kebanyakkan para pekerja adalah terdiri daripada wanita Melayu dan warga asing yang berasal dari Bangladesh, Nepal, Indonesia, Myanmar dan sebagainya. Walaupun begitu, ada juga kilang yang kebanyakkan pekerjanya adalah lelaki Melayu yang sudah pasti beragama Islam.

Isu yang penulis ingin timbulkan pada penulisan kali ini adalah kepekaan dan sensiviti pihak majikan (khususnya bukan Islam) terhadap kewajipan masyarakat lelaki Muslim menunaikan solat secara spesifiknya solat Jumaat.

Daripada pemerhatian penulis semasa bekerja dahulu, kebanyakkan majikan yang bukan Muslim tidak mengambil peduli tentang perkara ini. Penulis menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat khususnya lelaki Muslim tidak menunaikan solat Jumaat kerana terikat dengan waktu bekerja. Adapun waktu berehat tengahari disediakan, namun ia tidak mencukupi kerana selalunya hanya diberi tempoh selama setengah jam bermula pada jam 12 tengahari ataupun jam 1 petang. Sehingga di saat ini, keadaan ini tidak juga berubah.

Senario lain, bagi pekerja kilang yang masuk bekerja pada jam 3 petang, ditambah lagi jarak tempat tinggal berjauhan dengan kilang tempat mereka bekerja, mereka bertolak seawal jam 1 petang menaiki bas kilang yang disediakan. Sebagai contoh pekerja yang tinggal di daerah Kluang yang bekerja di Pasir Gudang ataupun Kulai terpaksa berulang alik selama hampir 2 jam untuk sampai ke tempat kerja. Sudah pasti pekerja lelaki Islam mahupun pemandu bas tersebut tidak sempat menunaikan solat Jumaat. Ini adalah kerana mereka mahu sampai di tempat kerja pada waktunya. Ketika inilah dilema melanda pekerja kilang lelaki Muslim, antara kewajipan solat Jumaat dan tuntutan kerja

Ramai pekerja sebenarnya mengeluh dengan keadaan ini. Bagi pekerja lelaki Muslim yang punya kesedaran tentang kewajipan menunaikan solat Jumaat ini, mereka dengan sengaja memohon cuti ataupun ponteng kerja demi menunaikan kewajipan yang satu ini. Ada juga yang berselang-seli mengambil cuti atau istilah lainnya ‘ponteng kerja’ kerana mengetahui bahawa meninggalkan solat Jumaat selama tiga kali berturut-turut di hukumkan sebagai Munafik.

Namun, permasalahannya sekarang, jika setiap minggu mereka mengambil cuti, bonus kerajinan akan dipotong dan mereka juga diberi amaran ataupun diberhentikan kerana prestasi kerja yang buruk. Ini menyebabkan dilema kepada ramai lelaki Muslim yang bergantung kepada pekerjaan tersebut bagi menampung keperluan hidup sendiri bagi yang bujang dan apatah lagi bagi yang sudah punya keluarga dan anak-anak. Kita sedia maklum untuk mendapatkan pekerjaan lain agak sukar buat masa ini akibat tempias krisis ekonomi dunia ke atas Negara yang belum pulih sepenuhnya.

Disebabkan itu, penulis yang juga mewakili Kesatuan Pelajar Islam Johor (KPIJ-PKPIM) ingin mencadangkan beberapa langkah bagi menyelesaikan kemelut yang membelenggu para pekerja kilang lelaki. Langkah-langkah tersebut adalah seperti berikut:-

1. Pihak majikan memberi kelonggaran khusus pada hari Jumaat bagi membolehkan pekerja-pekerja lelaki Muslim menunaikan solat Jumaat di masjid berdekatan. Pihak majikan boleh melaksanakannya dengan menyediakan waktu rehat yang lebih panjang seperti selama satu jam bermula pada jam 1 petang hingga jam 2 petang. Tempoh waktu sejam ini sudah mencukupi bagi para pekerja yang berkenaan untuk mendirikan solat Jumaat dan makan tengahari sebelum menyambung kerja.

2. Pihak majikan menukar dan menyelaras waktu cuti bekerja daripada hari Ahad kepada hari Jumaat. Umum mengetahui, hari bekerja di kebanyakkan negeri-negeri di Malaysia kecuali Kelantan, Terengganu dan Kedah adalah pada hari Sabtu dan Ahad. Sebaliknya, ketiga-tiga negeri yang disebutkan tadi bercuti pada hari Jumaat dan Sabtu. Ahad pula dijadikan hari bekerja. Bagi kebanyakkan kilang di Malaysia, waktu beroperasi adalah selama 6 hari, bermula pada hari Isnin hingga hari Sabtu. Ahad dijadikan hari bercuti. Dalam isu yang dibangkitkan ini, bagi membantu para pekerja Muslim menunaikan solat Jumaat yang wajib ke atas mereka, maka adalah elok jika hari bekerja ditukar daripada yang sedia ada kepada hari Sabtu hingga Khamis. Manakala, hari Jumaat diumumkan sebagai waktu cuti bagi seluruh operasi kilang-kilang di Malaysia.

Sebagai poin akhirnya, bagi pihak Kesatuan Pelajar Islam Johor (KPIJ-PKPIM), kami amat prihatin dengan permasalahan ini. KPIJ juga berharap isu yang ditimbulkan ini mendapat perhatian khusus pihak berautoriti dan majikan-majikan di setiap kilang seluruh Malaysia bagi menyelesaikan dilema yang membelenggu para pekerja terdiri daripada masyarakat Muslim terutamanya lelaki bagi menunaikan solat Jumaat. Kami amat berharap pihak majikan prihatin dengan para pekerja yang beragama Islam dengan memberi ruang kepada mereka menunaikan kewajipan yang termaktub kemas dalam ajaran agama Islam. Wallahu’alam.Faridah binti Mohd Tap
Kesatuan Pelajar Islam Johor (KPIJ-PKPIM)

Tuesday, February 2, 2010

Srikandi Islam: ZAINAB AL-GHAZALI AL-JUBAILI
Zainab al-Ghazali al-Jubaili dilahirkan di wilayah Al-Bihira, Mesir pada tahun 1917, dan merupakan keturunan dari kalifah kedua Islam, Umar bin Khattab dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Justeru, tidak hairanlah kepada kita tentang semangat jihadnya yang tinggi dan sentiasa membara dalam membawa mesej tauhid di bumi Mesir. Zainab al-Ghazali mewarisi semangat jihad Saidina Umar Al-Khattab yang terkenal dengan sifatnya yang tegas. Kerana ketegasannya, Islam tersebar luas di seluruh pelosok bumi, bukan dengan sifat tolak ansur seperti liberalisme, pluralisme dewasa ini.


Zainab Al-Ghazali merupakan pengasas Jama'at Muslimat. Penubuhan Jama'at Muslimat pada tahun 1937 ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada wanita-wanita Islam disamping memberi bantuan kepada ahli keluarga yang kehilangan tempat pergantungan setelah ketua keluarga mereka dipenjarakan oleh pemerintah Mesir pada masa itu.

Namunpun begitu, pada tahun 1937 Zainab telah menyatakan bai’ahnya pada As-Syahid Imam Hasan al-Bana, pengasas gerakan Islam pertama di dunia selepas kejatuhan sistem khalifah Islam pada tahun 1924. Ikhwanul Muslimin telah ditubuhkan pada tahun 1928 dengan tujuan untuk mengembalikan Islam ke dalam kehidupan manusia ataupun menegakkan kembali daulah Islamiyyah. Peristiwa itu seterusnya menjadikan Jama’at Muslimat pimpinan Zainab al-Ghazali menjadi sayap kiri bagi Ikhwanul Muslimin, dan Zainab sendiri menjadi ahli Ikhwanul Muslimin itu.


Benar seperti yang dikatakan, perjuangan dalam Islam penuh onak dan duri. Hanya mereka yang punya kesabaran dan keyakinan dengan jalan dakwah yang di pilih ini mampu melaluinya dengan semangat jihad tidak berbelah bahagi. Zainab Al-Ghazali telah menjadi suri tauladan kepada generasi aktivis Islam masa kini tentang jerit payah yang dilaluinya dalam menentang taghut dan sekularisme penghancur generasi manusia tauhid.


Beliau melalui pelbagai seksaan berat pada zaman pemerintahan Presiden Jamal Abdul Nasser demi menyatakan keyakinannya pada wadah yang dipilih-berjihad menentang sekularimse yang menyebabkan perhambaan kepada manusia semata-mata. Beliau adalah antara ratusan ribu anggota Ikhwanul Muslimin yang dipenjara dan diseksa dengan amat kejam sekali.

“Atas perintah Jamal Abdul Nasser, Presiden Republik Mesir (ketika itu), Zainab al-Ghazali al-Jubaili mestilah diseksa seperti seksaan ke atas orang lelaki.” Zainab tidak gentar sekalipun maut menanti. Zainab terus teguh dengan jihadnya menentang sekularisme yang sedang bermaharajalela di Mesir ketika itu.


Zainab telah dipukul dengan tongkat, dicemeti, digantung kaki ke atas, dikurung dengan anjing-anjing yang liar lagi ganas, direndam seharian selama berhari-hari dalam penjara air, dipenjara dengan tikus, diugut rogol oleh lelaki2 keji dan pelbagai seksaan lagi. Namun, imannya tetap tidak berganjak walaupun seinci. Kebergantungannya pada Allah menjadi peneman dan motivasi diri. Zainab tetap yakin menyatakan ‘Cukup Allah menjadi Penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik Pelindung.”(maksud surah Ali-‘Imran: 173).


Bagi menyembunyikan kekejaman pemerintahan Jamal Abdul Nasser pada masyarakat setempat ketika itu, pihak pemerintah telah mengaturkan agar ahli-ahli Ikhwan yang ditangkap dihadapkan ke muka pengadilan pada 17 hb Mei 1966. Hasil dari perbicaraan yang berat sebelah ini, barisan pimpinan Ikhwan seperti Syed Qutb, Abdul Fattah Ismail, Yusuf Hawash dan lain-lain dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Manakala Zainab dan Hameedah Qutb pula masing-masing dijatuhkan hukuman penjara sebanyak 25 tahun dan 10 tahun dengan kerja berat


Semasa berada dalam tahanan inilah, Jamal Abdul Nassser mati. Akhirnya pada 10 hb Ogos 1971, Zainab telah dibebaskan dari tahanan setelah 6 tahun mengalami pelbagai penderitaan. Zainab al-Ghazali telah pergi menemui Ilahi pada hari Rabu, 3 Ogos 2008 pada usia 88 tahun. Perginya Zainab tidak kembali, tetapi kisah perjuangannya tetap menjadi inspirasi aktivis Islam masa kini.


‘Ibrah dari secebis coretan sejarah perjuangan Srikandi Islam di atas adalah;


1) Punya prinsip yang teguh dalam menegakkan Islam. Justeru kita mesti mengimani Kalamullah ini yang bermaksud, “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang Mu’min, diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka.” (Surah At-Taubah: ayat 111).


2) Punya rasa kebergantungan semata-mata kepada Allah Ta’ala, Allah berfirman yang mafhumnya ‘Cukup Allah menjadi Penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik Pelindung.”(maksud surah Ali-‘Imran: 173).

3) Tidak berasa lemah dan putus asa kerana Allah telah berfirman yang bermaksud, “Janganlah kamu merasa lemah dan berdukacita. Kamu adalah lebih tinggi (darjatnya) sekiranya kamu beriman.” (maksud surah Ali-‘Imran: 139)


4) Yakin kemenangan itu hak mutlak Allah Ta’ala, kita sebagai aktivis Islam hanya mampu berjuang merealisasikan kemenangan itu. Firman Allah Taala dalam surah Al-Anfal ayat 10 yang mafhumnya, ‘Dan kemenangan itu hanya dari Allah.” Lagipula, dalam kamus kehidupan seorang aktivis Islam yang tulen, tidak ada perkataan “menyerah kalah”, dia hidup sebagai mujahid ataupun mati sebagai syahid.


5) Sentiasa bertawakkal kepada Allah Ta’ala. Berdoalah, “Dengan nama Allah aku bertawakkal kepada-Nya; tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kerana Allah.”

Semoga kita tetap istiqomah di medan Dakwah ini dalam pelbagai lapangan. Wallahu’alam.
Wassalam.


Novel yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu yang menceritakan tentang kisah benar Zainab Al-Ghazali di dalam penjara tentera Mesir. Harus di baca oleh semua aktivis Islam.


Rujukan:


Fathi Yakan. (2006). Apa Ertinya Saya Menganut Islam. Dewan Pustaka Fajar, Shah Alam, Selangor.


Kamal Zharif. (Ogos 2008). Zainab Al Ghazali Al Jubaili - Sirah Tokoh Harokah dan Dakwah – dimuat turun di Halaqah-Online pada 1 Februari 2010.


Mustafa Masyhur. (2001). Jalan Da’wah: Antara Qiyadah dan Jundiyyah. Dewan Pustaka Fajar, Shah Alam, Selangor.


Zainab Al-Ghazali, Gigih Melawan Sekularisme. (2008, Oktober 15 ). Di muat turun pada 1 Februari 2010 di Republika Online.


Zainab Al-Ghazali al-Jubaili (2007). Hari-hari Dalam Hidupku: Kisah Realiti Penyeksaan di Penjara Tentera Mesir. Pustaka Salam, Kuala Lumpur.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...