Sunday, May 17, 2009

KEBANGKITAN GENERASI SALAHUDDIN DAN KEMBALINYA AL-AQSA KEPANGKUAN ISLAM

Nota Usrah Generasi Salahuddin Kota Damansara 11 Mei 2009

BAB SATU: PEMBENTUKAN POLA PEMIKIRAN MASYARAKAT ISLAM SEBELUM SERANGAN TENTERA SALIB

PERMASALAHAN DALAM DIMENSI AQLIYYAH-RUHANIYYAH (intelektual-spiritual)

FASAL 1: FANATISME MAZHAB DAN PERTIKAIAN ANTARA MAZHAB

Fanatisme Mazhab Dalam Pemikiran Islam

Kesan Negatif Pertikaian Mazhab Terhadap Sektor-Sektor Pemikiran, Pendidikan, Sosial dan Politik

1. Sektor Pemikiran

a. Perselisihan antara mazhab aqidah dan fekah

2. Sektor Pendidikan

a. Pendidikan menjadi alat menyertai pemerintah

b. Tujuan dan rangkuman pendidikan menjadi sempit

c. Fanatisme / ta’sub mazhab

3. Sektor Sosial

a. Mazhab memenuhi kepentingan peribadi/kelompok

b. Masyarakat berpecah belah

c. Perpecahan antara dan dalam mazhab

4. Sektor Politik

a. Berlumba mendekati sultan

b. Mazhab menjadi alat memperoleh kuasa

Kesimpulan penulis: Pola pemikiran Islam berserta semua institusinya tidak memiliki hadaf/tujuan dan pemahaman yang relevan dengan keperluan dan cabaran yang ada, disamping tidak adanya strategi yang membuat institusi-institusi tersebut mampu memikul tanggungjawabnya dalam masyarakat Islam semasa

FASAL 2: PERPECAHAN DAN PENYIMPANGAN SUFISME

1. Al-Malamatiyah

2. Al-Hululiyun dan Kelompok2 Terkeluar Syariat

3. Perpecahan Dalam Tasawuf Sunni

FASAL 3: BAHAYA FAHAMAN BATINIYAH

FASAL 4: BAHAYA FALSAFAH DAN PARA AHLI FALSAFAH

Kesimpulan Masalah Umat:

Pertama: Institusi2 pemikiran Islam mengalami kebekuan dan telah berubah misinya, daripada sebagai jurupandu masyarakat Islam kepada institusi2 profesional yang bercirikan mazhab dan perpecahan, serta terjadinya penyimpangan pada cara-cara berfikir dari kaedah-kaedah al-Qur’an dan Sunnah

Kedua: Hilangnya keyakinan dan persepsi peradaban, yang institusi2nya telah hancur oleh penaklukan Islam, untuk bangkit kembali dalam fenomena baru yang sesuai dengan arus keyakinan dan peradaban yang diciptakan oleh madrasah2 pemikiran Islam pada tiga abad pertama.

BAB DUA: PENGARUH KEGIATAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT ISLAM

PERMASALAHAN DALAM DIMENSI AMALIYYAH-ADABIYYAH (sosio-politik)

FASAL 5: KETIDAKSEIMBANGAN EKONOMI

FASAL 6: KETIDAKSEIMBANGAN SOSIAL

FASAL 7: PERPECAHAN POLITIK DAN PERTIKAIAN ANTARA SUNNI DAN SYI’AH

FASAL 8: KETIDAKUPAYAAN NEGERI ISLAM MENGHADAPI SERANGAN TENTERA SALIB

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...