Wednesday, June 1, 2011

Tanzim Haraki -satu pemahaman-

RISALAH

-EDISI USRAH-

2 JUN 2011


Alhamdulillah, pada kali ini saya diberi peluang untuk berkongsi sedikit ilmu yang berkaitan Tanzim Harakiy. Perkongsian pada kali ini adalah bertujuan sebagai satu momentum untuk kita faham dan yakin kepada jalan yang kita pilih ini. Keyakinan menebal yang berteraskan ilmu akan membuatkan kita rasa tanggungjawab untuk berperanserta dalam melaksanakan tugasan dakwah ini. Saya berharap agar perkongsian kali ini akan menambah keyakinan kita yang padu dalam bai’ah untukmendaulatkan syariat Islam di atas muka bumi ini. Seterusnya, meningkatkan amal ibadat kita kepada Allah S.W.T untuk menjadikan negara kita sebagai ‘baldatun thoyyibatun wa rabbur ghafur’. Perkongsian pada kali ini saya buat berdasarkan cara soal jawab agar kita mudah untuk memahami perkara yang berkaitan tanzim harakiy.


Apakah yang dimaksudkan dengan tanzim?

Menurut bahasa, tanzim bermaksud mengumpulkan sesuatu serta menyusun dan menyelaraskannya. Manakala, berdasarkan istilah, tanzim bermaksud kewujudan sekumpulan manusia yang tersusun, mempunyai penyelarasan, keserasian dan hubungan rapat antara mereka, mempunyai matlamat yang sama dengan terdapat qiyadah yang melaksanakan urusan pentadbiran serta mengambil berat akan kepentingan mereka serta merancang untuk mencapai matlamat mereka. Kesemua mereka diikat oleh satu undang-undang atau peraturan yang perlu dipatuhi samada ahli (jundiy) mahupun pimpinan (qiyadiy).


Adakah hal ini dibenarkan oleh syara’?

Tanzim harakiy dibenarkan oleh syara’. Hal ini disebabkan tanzim merupakan wasilah pertama dan antara faktor penyebab tertegaknya kewajipan melaksanakan undangundang syariat. Oleh hal yang demikian, kewujudan tanzim harakiy adalah wajib di sisi syara’ kerana tanpanya kewajipan tersebut tidak dapat disempurnakan. Antara kaedah

agama yang dimaklumi ialah:

“Perkara wajib yang tidak sempurna tanpa sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu

juga menjadi wajib.”

Apakah terdapat dalil-dalil dalam Al-Qur’an yang berkaitan jamaah?

Terdapat pelbagai ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan jamaah dan masyarakat, antaranya :

Surah An-Nur: ayat 2.

“Perempuan yang berzina dan lelaki berzina hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang daripada keduanya seratus kali sebatan dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Selain itu, terdapat juga ayat-ayat Al-Qur’an yang menggesa kita menghapuskan kemungkaran secara berjamaah. Seperti yang terdapat dalam ayat 104 dan 110 Surah Ali-Imran dan ayat 71 Surah At-Taubah.


Apakah faedahnya tanzim harakiy?

Antara faedah penting kepada individu dan jamaah ialah:

1) Tanzim melindungi individu daripada aliran-aliran yang memusuhi Islam, membekalkan ketahanan dan kesediaan untuk menghadapi pemikiran -pemikiran, dasar-dasar dan pergerakan-pergerakan yang menyesatkan.

2) Tanzim akan menguatkan hubungan sosial individu, melahirkan ruh dan akhlak berjamaah.

3) Melalui tanzim yang berjaya, seseorang akan ditarbiyyah dengan tarbiyyah yang sempurna dan seimbang mencakupi seluruh aspek.

4) Tanzim harakiy merupakan antara faktor penting kejayaan jamaah kerana ianya menolong jamaah mencapai matlamatnya.

5) Membekalkan kekuatan yang padu kepada jamaah ketika melaksanakan amal dan menghasilkan produk.

6) Kemahiran yang berbagai-bagai samada dalam bidang ilmiah, keseniaan, pengurusan, kepimpinan, kemasyarakatan, peperangan dan lain-lain dapatdikenal pasti dengan baik melalui tanzim.

Firman Allah s.w.t dalam Surah AlQasas, ayat 35 yang bermaksud:

“Kami akan menguatkan tenaga dan daya usahamu dengan saudaramu.”


Bagaimanakah sifat tanzim yang berjaya?

Antara sifat atau cara untuk mencapai tanzim yang berjaya adalah seperti berikut:

1) Mempunyai qiyadah yang berjaya.

2) Mempunyai jundiy yang thiqah kepada qiyadahnya, taat dengan penuh keredhaan dan ketenangan. Thiqah yang dimaksudkan ialah kepercayaan parajundiy kepada qiyadahnya daripada segi kelayakan dan keikhlasannya.

3) Wujudnya kesetiaan dan tolong-menolong di antara anggota tanzim harakiynya.

Firman Allah s.w.t. dalam Surah Al-Taubah, ayat 71.

4) Mempunyai manhaj fikri, ruhi, thaqafi, harakiy dan amali untuk mentarbiyyah anggotanya dengan tarbiyyah yang menyeluruh.

5) Tanzim mempunyai perencanaan yang memiliki matlamat jangka panjang,

matlamat jangka pendek yang jelas, wasilah umum dan khusus untuk merealisasikan semua matlamat tersebut.

6) Setiap anggota mestilah memahami semua matlamat perencanaan, marhalah dan wasilah yang telah disusun oleh tanzim. Memahami peranannya dalam sesuatu marhalah dan peranannya saling menyempurnakan peranan yang dimainkan oleh orang lain.


Wallahualam

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...